Fakta om NVE

Fakta om NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet. Direktoratet skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene i Norge, og de skal arbeide for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer. De skal også bidra til en effektiv energibruk. NVE har et sentralt arbeid i beredskapen mot ras, flom og vassdragsulykker. NVE er også mottaker av søknader om konsesjon for bygging av kraftstasjoner, kraftlinjer, transformatorer og andre installasjoner i kraftforsyningen, samt reguleringer av vassdrag.

NVEs Historie

NVE ble grunnlagt i 1921, gjennom sammenslåing av flere etater, i første rekke Vassdragsvesenet. NVEs første forløper, Canaldirectionen, ble etablert i København i 1804.

NVE har sitt hovedkontor i Oslo og fem regionskontorer rundt i landet. I tillegg har de fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord. Tilsammen er det hele 600 ansatte i NVE, med tverrfaglig kompetanse.

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. De skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartement, og er en nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklingssamarbeid er også et viktig arbeidsområde.

Les mer om den spennende historiske utviklingen til NVE her.

Forskning og Utvikling (FoU)

FoU i NVE støtter opp om kjerneoppgavene og bidrar til et bedre forvaltingsgrunnlag og en økt forvaltningsmessig kompetanse. NVE driver egen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre når det er nødvendig. NVE samarbeider med en rekke utdannings- og forskingsinstitusjoner, og deltar i internasjonalt FoU-samarbeid.

Det grønne skiftet

Innen Norges vassdrags- og energidirektorats forvaltningsområder er «det grønne skiftet», klimautvikling, samfunns- og forsyningssikkerhet, verdiskaping og internasjonalisering viktige drivkrefter for endringer.

Les mer om deres visjon og grønne strategi her.

Energiforvaltning

NVE har hovedansvar for den norske vassdrags- og energiforvaltning, og bistår Olje og energidepartementet med forvaltning og utvikling av regelverk. I tillegg skal NVE gi støtte til departementet i oppfølgingen av regjeringens politikk. Det er NVE som har ansvaret for konsesjonsbehandlingen av anlegg for produksjon og overføring av energi til energibransjen. Det vil si at NVE skal ha oversikt over kostnader, ressursgrunnlag og miljøeffekter for alle energikilder, energibærere og overføringssystemer for energi som kan være aktuelle i Norge. Konsesjonsbehandlingen skal bidra til god ressursutnyttelse som ivaretar hensynet til forsyningssikkerhet, miljø og andre allmenne og private interesser og avveie hensyn på en åpen og helhetlig måte.

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er bare få eksempler på dette. Les de nyeste sakene fra NVE her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *